شروع دوره: ۲ مهر ماه ۱۳۹۸
زمان برگزاری:یکشنبه- سه شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۵
اساتید دوره: علیرضا عیسوی | سجاد مختارزادگان