گواهینامه های سال ۹۷ به بعد موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گواهینامه های سال ۸۸ به بعد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


گواهینامه موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس(تا سال ۹۶)

گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

تــــوجــــــــــــه:

۱- گواهینامه ها بدون مهر فاقد اعتبار می باشد. 

۲- در صورت الصاق عکس به این گواهینامه ها (گواهینامه های سال ۸۸ به بعد)، عکس می بایست ممهور به مهر برجسته گروه باشد.

۳- كليه گواهينامه هاي صادره گروه آموزشي نويد شامل موسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس، مجتمع فني ديباگران نويد پارس و همچنين موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس كه تاريخ صدور آن ها از تاريخ ۱ مرداد ۱۳۹۱ به بعد باشد تنها به همراه هلوگرام امنيتي گروه آموزشي نويد معتبر خواهد بود. ساير گواهينامه هاي گروه آموزشي نويد (موسسه زبان انگليسي نويد) و يا گواهينامه هاي صادره قبل از تاريخ فوق شامل اين موضوع نخواهند بود.

طرح لوگو گواهینامه ها 

گواهینامه های قبل از سال ۸۸

نمونه گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

تــــــوجــــــه: گواهینامه ها ( قبل از سال ۸۸ )بدون عکس ممهور به مهر گروه فاقد اعتبار می باشد.