برگزاری دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی – طراحی معماری

كارگاه اجرايي يك پروژه با نرم افزار REVIT ( از صفر تا۱۰۰ -معماري)