بکارگیری استانداردهای مقررات ملی و راهنمای طراحی در معماری

hse

دوره روش و تکنیک های اجرای نظام سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

برگزاری دوره الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان

برگزاری دوره ” کارآموزی صلاحیت اجرا(ورود به حرفه پایه ۳)

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – ویژه زمستان۹۸