Idiom - Have Egg on Face

دسته: مطالب آموزشی - دپارتمان زبان
منتشر شده در پنج شنبه, 06 خرداد 1395

have-egg-on-face

Idiom- be in hot water

دسته: مطالب آموزشی - دپارتمان زبان
منتشر شده در شنبه, 28 فروردين 1395

idiom - Be in Hot Water

Idiom - Hit The Ceiling

دسته: مطالب آموزشی - دپارتمان زبان
منتشر شده در شنبه, 10 بهمن 1394

hit-the-ceilingIdiom- hit the ceiling

معني: عصباني شدن پدر "دان" به شدت عصباني شد وقتي كه مطلع شد پسرش دستگير شده است .

Idiom-kick up ones heels

دسته: مطالب آموزشی - دپارتمان زبان
منتشر شده در پنج شنبه, 05 آذر 1394

kick-up-ones-heels

Idiom-Fork Over

دسته: مطالب آموزشی - دپارتمان زبان
منتشر شده در چهارشنبه, 27 آبان 1394

idiom-fork-over