توجه: به هدف تسهیل در استفاده از این سامانه، کدملی و اسامی بیش از 95% اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، در سامانه ثبت گریده است و آن اعضای محترم می توانند مستقیما با درج کدملی به سامانه وارد شوند، چنانچه با درج کد ملی امکان ورود پیدا ننمودید، لطفا از لینک "فرم ثبت مشخصات" استفاده فرمایید.

فرم ورود

ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان

کد ملی:
فرم ثبت مشخصات