برنامه زمانبندی آزمون های آزمایشی IELTS –بهمن و اسفند۹۸

بکارگیری استانداردهای مقررات ملی و راهنمای طراحی در معماری

دوره جامع طراحی و مديريت كاربردی شبكه های كامپيوتری

hse

دوره روش و تکنیک های اجرای نظام سلامت ایمنی و محیط زیست HSE

برگزاری دوره الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان

برگزاری دوره مبانی برنامه نویسی- شروع ۸ دی ماه