برنامه دوره های مکالمه زبان انگلیسی – پائیز ۹۹ ( آموزش آنلاین)

دوره های سطح مبانی کاربردی مکالمه زبان انگلیسی

پیش سطح – Beginner لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۱- Elementary 1 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۲- Elementary 2 لینک ثبت نام
مکالمه مقدماتی ۳- Elementary 3 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 1 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 2 لینک ثبت نام
Pre-Intermediate 3 لینک ثبت نام

دوره های سطح میانی مکالمه زبان انگلیسی

Intermediate 1

لینک ثبت نام

Intermediate 2

لینک ثبت نام

Intermediate 3

لینک ثبت نام

Intermediate 4

لینک ثبت نام

Intermediate 5

لینک ثبت نام

Intermediate 6

لینک ثبت نام
  • دوره های سطح فرامیانی  مکالمه زبان انگلیسی

High-Intermediate 1     لینک ثبت نام

High-Intermediate 2    لینک ثبت نام

High-Intermediate 3    لینک ثبت نام

High-Intermediate 4    لینک ثبت نام

  • دوره های سطح پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی

Advanced 1    لینک ثبت نام

Advanced 2    لینک ثبت نام

Advanced 3    لینک ثبت نام

Advanced 4    لینک ثبت نام

نمودار سطوح آموزشی مکالمه زبان انگلیسی