**   قابل توجه دانش پذیران مکالمه ۸ – تابستان ۹۸  **

با توجه به برنامه تغییر در سر فصل های دوره های مکالمه زبان انگلیسی از ۶ درس به ۵ درس، در فصل پاییز ۹۸ این تغییر در مکالمه ۸ انجام خواهد پذیرفت.

بدین صورت که در دوره مکالمه ۸ در پاییز ۹۸;  درس ۱۲ کتاب TouchStone3 و دروس ۱ تا ۴ کتاب TouchStone4تدریس خواهد گرید و از فصل پاییز ۹۸ به بعد هیچکدام از دوره های مکالمه ۱ تا ۸ به شیوه ۶ درسی برگزار نخواهد گردید.

زبان آموزانی که به هر دلیل اعم از مرخصی یا عدم قبولی در مکالمه ۸ فصل تابستان قصدثبت نام در فصل پاییز دارند، لازم است توجه کافی را مبذول نمایند.