تقويم تاسيس موسسات فعال در گروه آموزشي نويد

از سال 1357 تا كنون


1357 تاسيس موسسه زبان انگليسي نويد
1367 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- مرکزی برادران (معدل)
1371 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- مرکزی خواهران (خليلي)
1378 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- برادران2 (آموزشگاه محراب)
1380 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي نیما (برادران)
1382 تاسيس موسسه فرهنگی هنری نويد آموزان پارس با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1382 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد-خواهران 2 (حكيمي)
1383  تا  1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان رهسپار (خواهران)
1384 تاسيس موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس جنوب
1385 تاسيس مجتمع فني ديباگران نوید پارس
1390 دریافت مجوز انتشار فصلنامهNOVAبه زبان انگلیسی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌با توزیع کشوری)
1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي آريا (برادران)
1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي نوابغ (خواهران)
1392 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد-خواهران3 (بلوار صنایع)
1393 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- برادران3 (بلوار صنایع)