تقويم تاسيس موسسات فعال در گروه آموزشي نويد

از سال 1357 تا كنون


1357 تاسيس موسسه زبان انگليسي نويد
1367 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- مرکزی برادران (معدل)
1371 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- مرکزی خواهران (خليلي)
1378 اعطای نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه محراب (برادران)
1380 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد-خواهران 2 (حكيمي)
1380 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي نیما (برادران)
1380 تا 1383 اعطاء نمایندگی به آموزشگاه زبان انگلیسی ندا
1382 تاسيس موسسه فرهنگی هنری نويد آموزان پارس با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1383 تا 1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان رهسپار (خواهران)
1384 تاسيس موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس جنوب
1385 تاسيس مجتمع فني ديباگران نوید پارس
1390 دریافت مجوز انتشار فصلنامهNOVA به زبان انگلیسی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌با توزیع کشوری)
1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي آريا (برادران)
1391 اعطا نمایندگی استفاده از سیستم آموزشی موسسه زبان نوید به آموزشگاه زبان انگليسي نوابغ (خواهران)
1393 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد-خواهران3 (بلوار صنایع)
1393 تاسيس شعبه موسسه زبان نويد- برادران2 (بلوار صنایع)
1393 همکاری با اداره اموزش و پروزش ناحیه 4 شیراز- برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی در کانون های فرهنگی و تربیتی سمیه و اندیشه
         کانون سمیه: بلوار مدرس- خیابان شهید دوران- خیابان بلوار شيرودي شرقي
         کانون اندیشه: بلوار مدرس- بلوار سرداران
1394 تاسیس شعبه موسسه نوید- خواهران 4 (بلوار رحمت)
1394 تاسیس شعبه موسسه زبان نوید- برادران 3 (بلوار رحمت)