ساعت برگزاری آزمون ۹ صبح

زمان آزمون شفاهی و اعلام نتیجه در روز آزمون کتبی اعلام می گردد.

مشخصـــات و وجه تمـایــــز آزمونهــــــا:

» شبیه سازی شده آزمون اصلی (دفترچه، پاسخنامه، کارنامه)
» ارائه گزارشی جامع از مهارتهای Listening، Reading، Writing و Speaking جهت برطرف کردن نقاط ضعف
» تحویل دفترچه آزمون به همراه فایل صوتی پس از اتمام آزمون
» ارائه مشاوره رایگان جهت رفع نقاط ضعف پس از اتمام آزمونspeaking
» استفاده از نمره آزمون جهت شرک در دوره های آمادگی IELTS در ترم آینده