• مجتمع آموزشی علوم پزشکی
• دبستان وصال هوشمند
• مهدکودک و آمادگی آفتاب مهتاب
• دبستان غیر دولتی نهال
• دبستان غیر دولتی مهرگان
• دبستان غیر دولتی شکرانه
• دبستان غیر دولتی ستارگان
• دبستان غیر دولتی روزبهان