تماس با ما – صدای مشتری ( VOC )

 صندوق صوتی ارتباط با مدیریت
تماس با ۰۷۱۳۶۰۵۶ داخلی ۵