برگزاری دوره بکارگیری استانداردها، مقررات ملی

شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

برگزاری دوره معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان

تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی-آموزش آنلاین

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – مرداد و شهریور ۹۹

ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-استاندارد ۲۸۰۰ ایران