اصلاحیه برگزاری دوره معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان