برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – بهار ۱۴۰۰

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی بهار ۱۴۰۰-دیباگران/ نوید پارس

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – اذر ۹۹

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی مهر و آبان ۹۹

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی پائیز ۹۹-دیباگران نوید پارس