برگزاری دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی – طراحی معماری

کارگاه اجرایی یک پروژه با نرم افزار REVIT ( از صفر تا۱۰۰ -معماری)