دوره جامع طراحی و مديريت كاربردی شبكه های كامپيوتری

برگزاری دوره ” کارآموزی صلاحیت اجرا(ورود به حرفه پایه ۳)